Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

happyorsad
14:32
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
happyorsad
14:32
7150 eb08
happyorsad
14:32
8661 1c51 500

April 25 2017

happyorsad
20:56
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viawiksz wiksz
20:45
5908 b581 500
Reposted fromshoutingwalls shoutingwalls viakiks kiks
happyorsad
20:44
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakiks kiks
happyorsad
20:44
happyorsad
20:44
8239 95d4
wiek zobowiązuje

April 21 2017

happyorsad
12:33
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
happyorsad
12:32

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"

April 18 2017

happyorsad
19:39
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapodprzykrywka podprzykrywka
happyorsad
19:38
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka

April 17 2017

happyorsad
14:12

March 07 2017

happyorsad
20:25
happyorsad
20:25
Reposted fromweightless weightless viakiks kiks

February 28 2017

happyorsad
18:33
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown

February 25 2017

16:54
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viapodprzykrywka podprzykrywka

February 19 2017

happyorsad
15:54
happyorsad
14:37
happyorsad
11:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl