Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

happyorsad
10:43

June 04 2017

happyorsad
21:05
8919 be8a 500
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
happyorsad
21:04

Po prostu weź mnie za rękę do miejsca, które będziemy mogli nazwać domem, jeśli będziesz chciał.


— 22:16
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
happyorsad
21:03
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
happyorsad
21:03
Kocham cię powoli. Kocham cię głęboko. Kocham cię szeptem. Kocham cię zapamiętale. Kocham cię bezwarunkowo. Kocham cię czule i ostro, wolno i szybko. Poza czasem i na zawsze. Kocham cię, ponieważ po to się urodziłem.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
21:03
6394 2f22 500
happyorsad
21:03
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimpressive impressive

May 05 2017

happyorsad
14:32
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
happyorsad
14:32
7150 eb08
happyorsad
14:32
8661 1c51 500

April 25 2017

happyorsad
20:56
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viawiksz wiksz
20:45
5908 b581 500
Reposted fromshoutingwalls shoutingwalls viakiks kiks
happyorsad
20:44
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakiks kiks
happyorsad
20:44
happyorsad
20:44
8239 95d4
wiek zobowiązuje

April 21 2017

happyorsad
12:33
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
happyorsad
12:32

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"

April 18 2017

happyorsad
19:39
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapodprzykrywka podprzykrywka
happyorsad
19:38
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka

April 17 2017

happyorsad
14:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl